Bar – Ti Simon

DSCF3063Il bar Ti Simon è completamente seguito da Esther, Getta, Mirande e Christelle che sono lo staff per eccellenza della cucina e pulizia del Centro Comunitario. L’Idea del Bar nasce da Simone , il volontario che insieme a Federica hanno reso possibile la nascita di tutte le attività del Centro.
L’Iniziativa nasce proprio per l’esigenza che si vedeva dopo una lezione di cucito o dopo un pomeriggio a giocare a domino , di bere e stuzzicare qualcosa insieme agli amici , trasformando sempre di più il centro in un luogo d’aggregazione e di scambio. Le nostre cuoche con le loro ottime specilità puramente haitiane, come panino con la fas, una salsa piccante, panino con il mamba, una specie di burro di arachidi ed infine con il Cochiyol , una frittella dolce, ci aiutano a rendere ancora piu piacevoli e gustosi i nostri pomeriggi alla Kay Ben.

Flag_of_HaitiBa “Ti Simon” se konplètman swiv pa yon gwo estaf Medam yo Esther, Getta, Mirlande ak Christella ki travay nan cuisine ak pwoprete anndan San Kominote a.

Lize pou realize yon Ba tè soti nan tèt Simone, yo jen volontè ke ak Federica , fè posib nesans tout aktivite ki kouney a gen nan Sant la.
Inisyativ fèt pou yon bezwen ki nou te wè apre yon leson koud oswa apre pandan yon macht domino pou bwè yon ti boisson glasse ansanm ak zanmi, pou kreye plis ak plis agrégation ak echanj anndan Sant la. Medam yo ki fè manje a yo kwit anpil spesyalite ayisyen, tankou Pen ak Fas, yon sandwich ki pike, Pen ak amba epi finalman Cochiyol ki ede nou pou fè plis plesir ak bon gou jack apremidi an nan Kay Ben!!!!